Stowarzyszenie "Mama, Tata i Ja"

Stowarzyszenie „Mama, Tata i Ja”  zostało powołane do życie 17 września 2010 r. przez rodziców związanych z Klubem Mam Pragi Południe. Klub był inicjatywą społeczną praskich mam działającą od grudnia 2009 roku na teranie dzielnicy Praga Południe. W kwietniu 2011 formuła Klubu została rozszerzona, a nazwa zmieniona na Klub Mamy i Taty. Ponadto Stowarzyszenie rozpoczęło nowe działania zmierzające do realizacji celów zawartych w statucie Stowarzyszenia. 

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie "Mama, Tata i Ja"
ul. Osiecka 31/16
04-173 Warszawa

Numer KRS: 0000365669
REGON: 142596379-00025
NIP: 1132816851
Nr konta: BOŚ 07 1540 1287 2032 5701 4546 0001


Statut Stowarzyszenia:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja”.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniający je znak graficzny (logo) i pieczęć.
3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
4. Stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 2
Siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3
Praca na rzecz Stowarzyszenia
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 4
Cele Stowarzyszenia
1. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną.
2. Działania na rzecz wyrównania społecznych i edukacyjnych szans dzieci, młodzieży i całych rodzin, w szczególności wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych małych dzieci pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych.
3. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne oraz fizyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia kobiet, w tym doradztwo i pomoc w okresie okołoporodowym.
4. Wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, w tym rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, rodziców małoletnich oraz mężczyzn-ojców poprzez promocję aktywnego ojcostwa.
5. Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców, poprzez ich aktywizację i rozwój .
6. Kształtowanie i upowszechnianie kultury oraz twórcze pobudzanie aktywności dzieci jak i rodziców.
7. Działanie na rzecz osób zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną.
8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności.
9. Działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
10. Prowadzenie działalności informacyjnej o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
11. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska.
12. Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych.
13. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości.

§ 5
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. warsztaty i spotkania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, terapeutycznym i kulturalnym skierowane do wszystkich członków rodziny,
2. prowadzenie placówek dostosowanych do potrzeb rodzin z małymi dziećmi,
3. tworzenie i realizację autorskich programów pracy z małymi dziećmi oraz ich rodzicami (opiekunami),
4. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działaniami na rzecz rodziny i dzieci w środowisku lokalnym,
5. organizowanie różnych form edukacji społecznej na rzecz osób i grup marginalizowanych,
6. rehabilitację, terapię, resocjalizację i readaptację społeczną prowadzoną wobec grup i osób, które potrzebują pomocy w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, rodzin z problemem alkoholizmu, przemocy i bezrobocia,
7. prowadzenie placówek psychologicznych, pedagogicznych, oświatowych, kulturalnych, klubów dla dzieci i młodzieży,
8. organizację i promocję wolontariatu,
9. prowadzenie działalności wydawniczej do celów statutowych,
10. współpracę z przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi,
11. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,
12. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami o podobnych celach statutowych,
13. organizowanie jarmarków i aukcji,
14. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
15. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, wyjazdów studyjnych, imprez i koncertów mających na celu promocję działalności statutowej,
16. organizację wyjazdów wakacyjnych.

§ 6
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
85.59.A Nauka języków obcych
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 7
Rodzaje członkostwa
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowy.

§ 8
Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej) posiadająca pełną zdolność czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia;
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego prawa wyborczego, z tym że nie mają prawa być wybierani do władz stowarzyszenia. Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia musi mieć rekomendację trzech osób - aktualnych członków Stowarzyszenia.
4. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
5. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia - z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 pkt. 2,
2) prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
3) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
6. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych uchwał organów Stowarzyszenia,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee,
4) regularnie płacić składki członkowskie.

§ 9
Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową oraz złoży prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską.
2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach oraz w posiedzeniach Zarządu.

§ 10
Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach.

§ 11
Nabycie i utrata członkostwa
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych albo wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2. Godność członka honorowego nadaje, za zgodą kandydata, Walne Zebranie w formie uchwały na wniosek Zarządu.
3. Utrata członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego następuje w przypadku:
1) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,
3) rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 12
Upomnienie, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie ze Stowarzyszenia
1. Za nieprzestrzeganie Statutu, a w szczególności za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia lub narażanie dobrego imienia Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na okres 1 roku, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu – wykluczyć ze Stowarzyszenia.
2. W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania przez członka zwyczajnego, mimo pisemnego upomnienia Zarządu, z zapłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy, Zarząd ma prawo zawiesić prawa tego członka zwyczajnego na okres 1 roku lub wykluczyć ze Stowarzyszenia.
3. Zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, której odpis jest doręczany osobie, której dotyczy, w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu tej uchwały, prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 13
Organy Stowarzyszenia
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 14
Podejmowanie uchwał
1. Uchwała organu Stowarzyszenia jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 15
Zasady wyboru, kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat. Mandat członków Zarządu przedłuża się jednak do czasu powołania nowego Zarządu.
3. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 16
Walne Zebranie
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo – wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji,
3) udzielenie lub odmowa udzielenia, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
6) ustalenie wysokości składek członkowskich,
7) uchwalanie zmian Statutu,
8) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach.

§ 17
Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków wspierających, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
4. Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż w godzinę później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 18
Zarząd
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami oraz reprezentuje Stowarzyszenie.
2. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Skarbnika.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2) przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania,
3) uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu, oraz nadzorowanie ich realizacji,
4) zwoływanie Walnych Zebrań i proponowanie porządku ich obrad,
5) wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego,
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.

§ 19
Prace Zarządu
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, albo upoważniony przez niego Członek Zarządu.
2. Zarząd może uchwalić regulamin działalności Zarządu.

§ 20
Zasady reprezentacji
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

§ 21
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:
1) być członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Za działalność w Komisji Rewizyjnej jej członkowie nie mogą pobierać wynagrodzenia.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych oraz przestrzegania § 24 ust. 2, przeprowadzana co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale,
2) przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
4) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i spraw pod obrady,
5) przedkładanie Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 22
Składniki majątku
Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2. Środki pieniężne.

§ 23
Źródła majątku
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie
2. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 24
Gospodarka finansowa
1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 25
Rok obrotowy
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26
Zmiana Statutu
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.

§ 27
Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością trzech czwartych liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.
2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 

Wyszukaj
Instagram

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa